271 741 286
Brigádníků 3353/351b, Praha 10 100 00

Pozvánka na valnou hromadu

Zveme akcionáře na valnou hromadu vedení společnosti EKOSTAV, a.s.

Valná hromada se uskuteční 9.11.2021 v 10:00 v sídle společnosti na adrese Brigádníků 3353/351b, Praha 10 - Strašnice. 


GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

Dovolujeme se Vám tímto způsobem poskytnout informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů správcem, kterým je společnost EKOSTAV, a.s..

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, obraťte se na nás prosím přímo na níže uvedených kontaktech.

  1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je společnost:

EKOSTAV, a.s.

IČO: 45795479

se sídlem Brigádníků 3353/351b, 100 00 Praha 10

zapsaná v  obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v  Praze, oddíl B, vložka 16300

telefon: 271741286

email:   gdpr@essro.cz

 

Seznam zpracovatelů Vašich osobních údajů, vydáme na základě Vaší písemné žádosti, nebo na žádost, kterou zašlete na výše uvedený email.

 

  1. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů.  Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti. Při zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

  1. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, za účelem splnění smlouvy nebo za účelem splnění právní povinnosti správce a nebo ty, které jste nám poskytli na základě souhlasu za stanoveným účelem.

  1. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

  1. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje předáváme ke zpracování pouze zpracovatelům, a to státním orgánům, které je potřebují ze zákona, fyzickým osobám, které provádějí periodická, nebo jiná školení ,  smluvní lékařce, případně obchodním partnerům, pokud jsou tyto požadavkem k sepsání smlouvy o dílo a součástí této smlouvy je i doložka o nakládání s GDPR.

       6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

  • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
  • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
  • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
  • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu naší společnost,i nebo na email společnosti, jak je uvedeno v  tomto informačním memorandu.

Vzhledem k tomu, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

IČO: 708 37 627

se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

www: https://www.uoou.cz

 

 

Děkujeme a věříme, že výše uvedené údaje byly jasné a srozumitelné.

Za společnost EKOSTAV, a.s.

Ing. Květoslav Povýšil

 Statutární ředitel